top of page

Privacyverklaring

VillaVip Berlaar hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil VillaVip Berlaar u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door VillaVip Berlaar.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van VillaVip Berlaar. Enkel de op de website gepubliceerde versie is van toepassing.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.villavipberlaar.be is een initiatief van:

VZW VillaVip Berlaar
Pastorijstraat 9
2590 Berlaar
België

Ondernemingsnummer: 0745.863.880
E-mail: berlaar@villavip.be
Telefoon: 0476 45 30 19

Erkende zorgaanbieder door het VAPH

VillaVip Berlaar is een erkende zorgaanbieder door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Als zodanig voldoen wij aan de wettelijke vereisten en richtlijnen die door het VAPH zijn vastgesteld voor de verstrekking van zorgdiensten aan personen met een handicap. Onze gegevensverwerking is in overeenstemming met de specifieke regels en voorschriften die van toepassing zijn op zorgverlening aan deze doelgroep, inclusief de bescherming van gevoelige gezondheidsinformatie.

Welk type informatie verzamelen we?

VillaVip Berlaar ontvangt, verzamelt en bewaart alle informatie die je op onze website invoert, of ons op een andere manier verstrekt. Daarnaast verzamelen we het internetprotocol-adres (IP-adres) dat wordt gebruikt om je computer met het internet te verbinden. Denk aan inloggegevens; e-mailadres; wachtwoord; computer- en verbindingsinformatie en aankoopgeschiedenis. We kunnen softwaretools gebruiken om sessie-informatie te meten en te verzamelen. Inclusief reactietijd van pagina's, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, informatie over pagina-interactie, en methoden die worden gebruikt om de pagina te verlaten. We verzamelen ook persoonlijk identificeerbare informatie (inclusief naam, e-mail, wachtwoord, communicatie). Zoals betaalgegevens (inclusief creditcardgegevens), opmerkingen, feedback, productrecensies, aanbevelingen en persoonlijk profile.

Hoe verzamelen we informatie?

Wanneer je een transactie uitvoert op onze website, verzamelen we als onderdeel van het proces persoonlijke informatie die je ons verstrekt. Zoals je naam, adres en e-mailadres. Je persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de specifieke redenen die hierboven zijn vermeld. Ook wanneer u contact opneemt met ons via de site verstrekken wij uw naam, voornaam en mailadres.

De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan VillaVip Berlaar en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt VillaVip Berlaar zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

Waarom verzamelen we dergelijke informatie?

We verzamelen niet-persoonlijke en persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 1. Om de diensten te leveren en te exploiteren;

 2. Om onze gebruikers doorlopende klantenondersteuning en technische ondersteuning te bieden;

 3. Om contact te kunnen opnemen met onze bezoekers en gebruikers, met algemene of gepersonaliseerde dienstgerelateerde mededelingen en reclameboodschappen;

 4. Om toegevoegde statistische gegevens en andere toegevoegde en/of afgeleide niet-persoonlijke informatie te creëren, die wij of onze zakenpartners kunnen gebruiken om onze diensten te leveren en te verbeteren; 

 5. Om te voldoen aan alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Wij gebruiken ook Cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren. Als u de website van VillaVip Berlaar wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt.

Hoe bewaren en gebruiken we uw persoonlijke gegevens?

Ons bedrijf wordt gehost op het Wix.com-platform. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen. Je gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag, databases en de algemene Wix.com-applicaties van Wix.com. Ze slaan je gegevens op beveiligde servers achter een firewall op.

Alle directe betaalgateways die door Wix.com worden aangeboden en door ons bedrijf worden gebruikt, voldoen aan de normen die zijn vastgesteld door PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, MasterCard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van creditcardgegevens door onze winkel en zijn serviceproviders.

Hoe communiceren we naar onze websitebezoekers?

We nemen mogelijk contact met je op om je op de hoogte te stellen van je account, van problemen met je account, een geschil op te lossen, verschuldigde vergoedingen of geld te innen, je mening te peilen door middel van enquêtes of vragenlijsten, updates over ons bedrijf te sturen, of andere essentiële zaken. Zo kunnen we contact met je opnemen om onze gebruikersovereenkomst, toepasselijke nationale wetten en eventuele overeenkomsten die we met je hebben af te dwingen. Voor al deze doeleinden kunnen we contact met je opnemen via e-mail, telefoon, sms-berichten en post.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan VillaVip Berlaar verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal VillaVip Berlaar hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar berlaar@villavip.be

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

VillaVip Berlaar verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 1. Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.

 2. Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.

 3. Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal VillaVip Berlaar onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen VillaVip Berlaar. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. VillaVip Berlaar heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Hoe kan je je toestemming intrekken?

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door VillaVip Berlaar bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal VillaVip Berlaar hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar berlaar@villavip.be

Updates in het privacybeleid

We behouden ons het recht om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen worden onmiddellijk van kracht nadat ze op de website zijn geplaatst. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we je hiervan op de hoogte stellen op deze plek, zodat je weet welke informatie we verzamelen, en hoe (en onder welke omstandigheden) we het eventueel gebruiken en/of openbaar maken. 

Vragen over je contactgegevens?

Wil je toegang tot persoonlijke informatie die we over je hebben, of deze corrigeren, wijzigen of verwijderen? Dan zal VillaVip Berlaar binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag hieraan voldoen. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar berlaar@villavip.be

Klachtenprocedure

Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door VillaVip Berlaar, kunt u dit op de volgende manieren doen:

 1. Contact met ons opnemen: U kunt contact met ons opnemen via e-mail op het volgende adres: berlaar@villavip.be. We zullen ons best doen om uw klacht snel en adequaat af te handelen.

 2. Klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: Als u van mening bent dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in België, de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL). U kunt contact opnemen met de CBPL via hun website op website CBPL of via het volgende adres:

  Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) Drukpersstraat 35 1000 Brussel België

We nemen klachten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens serieus en zullen ons best doen om eventuele zorgen of problemen op te lossen.

bottom of page